Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων

Ποιότητα & Ασφάλεια Τροφίμων

Η ΜέγαFARM Α.Ε. δραστηριοποιείται στoν κλάδο της τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής φρέσκων αυγών καθώς στην παραγωγή και διάθεση βιομηχανοποιημένων – παστεριωμένων προϊόντων αυγού.

Βασική αρχή και δέσμευση της διοίκησης της εταιρείας, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα που καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένου και των πιθανών ευαίσθητων χρηστών), να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τρόφιμα (συμπεριλαμβανομένου και των συστάσεων των αρμοδίων αρχών) και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει.

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζόμενους, θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της εταιρείας και των στόχων της. Επιπρόσθετα, η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας την βιωσιμότητά της.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 και τις απαιτήσεις του HACCP όπως καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1416, το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την εταιρεία για όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα & ασφάλεια των προϊόντων της και την ικανοποίηση των πελατών της.
  • Επενδύει συστηματικά σε σύγχρονες κτιριακές υποδομές, παραγωγικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ελέγχου. Παρέχει επίσης τους απαραίτητους πόρους και για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος.
  • Θέτει μετρήσιμους Αντικειμενικούς Στόχους για την Ποιότητα σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή/ και Διεργασιών. Οι Στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους των Διεργασιών της, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα και η ικανοποίηση των πελατών της.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η ΜέγαFARM Α.Ε. αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο, σέβεται τον πελάτη και το κοινωνικό σύνολο.