Πρόσκληση Ενάσκησης Δικαιώματος Προτίμησης

ΠΡΟΣ ΤΟYΣ κκ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

«ΜΕΓΑΦΑΡΜ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»’ με το διακριτικό τίτλο «MEGAFARM A.E.»και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25373/003/Β/91/0075 (92) ΑΡ. ΓΕΜΗ 123462999000

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του καταστατικού, με την παρούσα πρόσκληση, καλούνται οι κκ Μέτοχοι της εταιρείας ‘’ΜΕΓΑΦΑΡΜ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, όπως  ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως των για την συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 1.100.038,00 € η οποία αποφασίστηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 4/11/2015.

 

Οι κ.κ.Μέτοχοι το δικαίωμα προτιμήσεως των για την συμμετοχή στην ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δύναται να το ασκήσουν δια σχετικής αιτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 4/11/2015.

 

ΜΕΓΑΡΑ 5/11/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευστράτιος Φωτέλλης

 

ΜΕΓΑΦΑΡΜ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

39ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο.Α.Κ. – ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΜΕΓΑΡΑ

ΤΗΛ.2296083055  -  FAX 2296083058

A.Φ.Μ.094321495  Α.Φ. 6068  Δ.Ο.Υ.ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ